E-post:
Passord:

Lukk

Skriv ut side
 

Vedtekter for Flateby Samfunnshus Venner

 

§1. Foreningsform og foretaksnavn

Flateby Samfunnshus Venner (senere omtalt som foreningen) er en frivillig virksomhet, organisert som er forening med et valgt hus-styre for drift av det lokale forsamlingshuset på Flateby i Enebakk kommune. Foreningen ble etablert i 2015 og er registrert i Frivillighetsregisteret.

 

§2. Forretningssted

Forretningskontoret er på Flateby Samfunnshus i Enebakk kommune.

 

§3. Formål

Foreningen er til for drift av Flateby Samfunnshus med et valgt hus-styre, som bl.a. skal organisere dugnadsarbeid og økonomisk støtte til forsamlingshuset. Foreningen kan drive inntektsbringende aktiviteter av forskjellig art, som f.eks. lotterivirksomhet, arrangementsvirksomhet og andre aktiviteter som gagner driften av det lokale samfunnshus.

Foreningen kan etablere et register hvor interesserte blir registrert som medlemmer. Det kan benyttes medlemskontingenter i foreningen.

Foreningens inntekter skal gå til oppgradering og drift av Flateby Samfunnshus, slik at stedets innbyggere har et høvelig samlingssted for sosiale og kulturelle aktiviteter. Samfunnshuset skal være åpent for alle lovlige formål, dog begrenset til det styret bestemmer.

Foreningens avkastning skal bli stående i foreningen, jamfør §5.

 

§4. Medlemmer

For å bli registrert som medlem av foreningen, må en enten utføre en vesentlig dugnad på samfunnshuset, og / eller betale den årlige utsendte medlemskontingent. Størrelsen på kontingenten fastsettes til kr.250,- (kronertohundreogfemti 00/100) for 2019. Størrelsen på fremtidige kontingenter fastsettes av årsmøtet. Kontingenter skal ikke forrentes.

Ved eventuell utmelding har medlemmer ikke krav på tilbakebetaling av innbetalt kontingent. Betaling av kontingent er frivillig, men forfaller til betaling pr. årsskiftet, fra og med 1/1-2020.  

Foreningen skal føre og vedlikeholde et eget medlemsregister.

 

§5. Disponering av årsoverskudd

Foreningen vil ikke ha noe oppspart kapital, og dermed ikke noe overskudd. Alle inntekter overføres til drift av samfunnshuset.

 

§6. Styret

Foreningen skal ha et styre på minimum 4 og maksimalt 8 medlemmer. Årsmøtet velger styreleder hvert år, og for øvrig konstituerer styret seg selv og velger minimum nestleder, kasserer og sekretær.

Valgperioden til styremedlemmer (utenom leder) er 2 (to) år. Det skal tilstrebes at tilnærmet halve styret er på valg samme år. Nye medlemmer i styret tiltrer straks.

Styret er beslutningsdyktig når minimum 4 personer er til stede, hvorav lederen eller nestlederen er en av dem. I tilfelle stemmelikhet er fungerende leders stemme avgjørende.

Styret iverksetter og treffer de nødvendige beslutninger for foreningen mellom årsmøtene.

Det er fra tidligere opprettet en driftskonto for innbetalinger av kontingenter og annen økonomisk støtte. Styrets leder og kasserer meddeles prokura til enhver tid.

 

§7. Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Innkalling til årsmøtet skal sendes alle medlemmer på oppgitt mail-adresse, alternativt tilkjennegis på annen måte – fortrinnsvis ved sosiale medier eller mobiltelefon. Innkalling til medlemmer med dagsorden (agenda) skal sendes ut minst 4 uker før årsmøtet.

I tillegg skal årsmøteinvitasjon annonseres i lokalavisen og andre vanlige sosiale kanaler pluss på foreningens hjemmeside.

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet skal avholdes. Årsmøtet kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er oppført på agendaen.

Medlemmer som ikke er representert på årsmøtet er bundet av de beslutninger som fattes. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars hvert år.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1) Godkjenning av innkallingen

2) Valg av møteleder, referent og 2 –to- medlemmer til å undertegne referat/protokoll

3) Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning

4) Behandling av innkomne saker, inkludert

- størrelsen på årlig kontingent for påfølgende år

             5) Godkjenning av budsjett

6) Valg av leder og styremedlemmer

7) Valg av valgkomité med minst to medlemmer

 

Hvert medlem har 1 (én) stemme på årsmøtet. Medlemmer som ikke er til stede på årsmøtet kan la seg representere gjennom fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen fullmektig kan representere mer enn ett annet medlem.

Ikke medlemmer kan møte som observatører og ha talerett, men har ikke stemmerett på årsmøtet.

 

§8. Ekstraordinært årsmøte

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/10 av medlemmene forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp på dagsorden. Innkallingsrutiner og frister er som for ordinært årsmøte.

 

§9. Regnskap, budsjett og revisjon

Foreningens styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap, som skal følge kalenderåret og produseres for revisor pr. 31. desember hvert år. Årsregnskapet skal godkjennes og påtegnes av revisor innen rimelig tid etter årsskiftet.

Forslag til budsjett for påfølgende driftsår, skal hvert år legges frem for årsmøtet.

 

§10. Vedtektsendringer

Der loven ikke stiller strengere krav kan endringer i vedtektene bare foretas av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendring krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag om endringer i vedtektene må være styret i hende senest 2 uker før møtet skal avholdes, dersom forslaget skal behandles på ordinært årsmøte.

 

§11. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreningen kan fattes av årsmøtet, med 2/3 flertall.

 

§12. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning

Foreningens medlemmer har ikke krav på å få utbetalt noe av det innskutte beløp. De har heller ingen krav på å få utbetalt renter av innskutt beløp.

 

Avviklingsstyret fordeler gjenværende midler, og de skal gå til allmennyttige formål lokalt på Flateby.

 

Flateby, 18. mars 2019

 

Jan Tolnæs

 

Leder